ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η εμπειρία, η συνεχής επαφή με το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομικό πλαίσιο και την αντίστοιχη νομολογία εγγυάται την αποτελεσματική εκπροσώπηση των εντολέων μας σε όλο το φάσμα των ενεργειών αναγκαστικής εκτέλεσης̇ από τη σύνταξη της εξώδικης καταγγελίας και την έκδοση της διαταγής πληρωμής, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας του πλειστηριασμού και την οριστική κατάταξη των απαιτήσεων του εντολέα μας. Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας συναρτάται με τη συστηματική συνεργασία της εταιρείας μας με οργανωμένα και έμπειρα γραφεία συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών με πανελλήνια κάλυψη.